Hoppa till huvudinnehåll

Uppdragsutbildningar

Utbildningar för hela grupper

Ibland kan det vara en fördel att samla en personalgrupp och genomföra en utbildning utifrån just den gruppens behov och önskemål. En sådan insats kan hjälpa personalen till ett gemensamt förhållningssätt och stärka samhörigheten i gruppen. Vanligtvis väljer man någon av de utbildningar vi erbjuder här i katalogen för att sedan anpassa den till er verksamhet, men vi kan också skräddarsy utbildningar direkt efter era behov. Utbildningen kan vara allt från några timmar till flera dagar.

Alla uppdragsutbildningar lämnar vi offert på. Skicka ett mail till info@attendonimbusakademin.se, så berättar vi mer.

Exempel på uppdragsutbildningar

Evidensbaserad praktik – hur arbetar vi evidensbaserat med tydliggörande pedagogik

Har ni kommit igång med Evidensbaserad praktik än? Socialstyrelsen har gått ut med en stark rekommendation till alla verksamheter inom vård och omsorg där de rekommenderar arbete utefter bästa evidens. Inom Attendo har arbetet med Evidensbaserad praktik varit igång ett bra tag och vi har även deltagit aktivt i Socialstyrelsens projekt runt ämnet. Attendo NimbusAkademin kan under en utbildningsdag hjälpa din verksamhet att få större förståelse för vad evidensbaserad praktik är, varför förhållningssättet rekommenderas och hur man praktiskt gör för att arbeta evidensbaserat med tydliggörande pedagogik.

Innehåll:

 • Vad innebär evidensbaserad praktik?
 • Hur kartlägger man en persons färdigheter?
 • Hur kan man mäta effekten av en pedagogisk insats?
 • Hur kommer man igång?

Längd: 1 dag
Tid: Enligt överenskommelse
Plats: Attendo NimbusAkademin, Skjutbanevägen 31 i Lund eller enligt överenskommelse

 

Workshop kommunikation

Med alternativ kommunikation kan vi höja kvaliteten i verksamheten och livskvaliteten för dem vi arbetar med! Vi kan minska risken för missförstånd och öka möjligheterna till god förståelse mellan brukare och personal. Under en heldag pratar vi om och tränar praktiskt på att använda alternativ kommunikation för personer med NPF. Vi lägger fokus på hur verktyg som Sociala berättelser, Ritprata, KAT-kit och skriven- eller bildkommunikation kan stärka delaktigheten och inflytandet för personen med funktionsnedsättning.

Längd: 1 dag
Tid: Enligt överenskommelse
Plats: Attendo NimbusAkademin, Skjutbanevägen 31 i Lund eller enligt överenskommelse

 

Utbildning i tydliggörande pedagogik anpassat till personer på tidig utvecklingsnivå med stort omvårdnadsbehov

En riktad utbildning i att arbeta med tydliggörande pedagogik anpassat till personer på tidig utvecklingsnivå med eller utan fysisk funktionsnedsättning och med stort omvårdnadsbehov. Utbildningen omfattar en eller två dagar och kan skräddarsys och utföras direkt i er verksamhet.

Första dagen pratar vi om kognitiva funktionsnedsättningar och hur utvecklingsnivån och en annorlunda perception kan påverka brukaren. Vi tittar på hur vi kan använda sinnesstimulering i verksamheten. Vi pratar också om vad tydliggörande pedagogik är och hur vi kan använda oss av det för att förbättra situationen för brukaren.

Dag två arbetar vi mer praktiskt med den tydliggörande pedagogiken. Vi lär oss också att göra bedömningar/kartläggningar för att skaffa information om brukaren.

Utbildning i moral och etik – frågeställningar i arbetet

Vill du erbjuda ditt arbetslag möjlighet till diskussion och reflektion runt deras yrkesroll? Titta då närmare på vår utbildning i moral och etik.
Vid sju träffar arbetar vi i grupp där vi diskuterar kring etik och moral i vår yrkesroll. Vid varje träff utgår vi från olika värdeladdade ord i en eller flera fallbeskrivningar. Orden kopplas till olika modeller och diskuteras i gruppen. Fram till nästa träff arbetar man enskilt med de frågeställningar som uppkommit och som sedan redovisas nästkommande gång.

 

Utbildning för personal inom äldreomsorgen – tydliggörande pedagogik anpassat till personer med demens

Tydliggörande pedagogik används med stor framgång i arbetet med personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar. Erfarenhet har visat att det finns många beröringspunkter mellan autism och demensproblematik. Personer med demenssjukdomar behöver precis som personer med autism tydlighet och struktur i sin tillvaro. Attendo NimbusAkademin har utbildat personal inom demensvården med goda resultat. Utbildningen har varit uppskattad och därför erbjuder vi nu kontinuerligt utbildning inom detta område.

Utbildningen kan omfatta mellan 1-3 dagar, utifrån verksamhetens behov.

Innehåll:

 • Kunskap om demens, hur vi får kunskap om den enskilde individen, tydliggörande pedagogik och visuella hjälpmedel.
 • Vi tittar på frågeställningar kring den egna verksamheten,
 • Kommunikation samt Att förstå och förebygga utmanande beteenden.

Utbildningen kan med fördel följas upp med pedagogisk handledning direkt i verksamheten.

 

Utbildning för förskolepersonal – Att arbeta med tydliggörande pedagogik med barn med speciella behov

Under en heldag skaffar vi oss kunskap om barn med autism, Aspergers syndrom, ADHD samt språkstörningar. Vi tittar på hur funktionsnedsättningarna kan yttra sig hos barn vid tidig ålder, samt om hur vi kan arbeta med visuellt tydliggörande för att underlätta vardagen för barnen.

 

TTAP (TEACCH Transition Assessment Profile)

När barn med autismspektrumtillstånd närmar sig ungdomsåren ställs dem och deras anhöriga inför en stor utmaning; att planera för vuxenlivet vilket innebär yrkes-, boende, och fritidsarrangemang. För att kunna finna en boendeform som passar personen, ett arbete/en daglig verksamhet där personen kan använda sig av sina färdigheter och för att kunna ge personen en meningsfull fritid, krävs en djup och bred kunskap om personen. I Division TEACCH har man utvecklat ett bedömningsinstrument, TTAP, som ger en heltäckande information om personens färdigheter och intressen men också om personens begränsningar.

Målgruppen är personer med autism och begåvningsnedsättning eller personer med enbart begåvningsnedsättning. För personer på abstrakt nivå såsom personer med Aspergers syndrom eller högfungerande autism, kan man göra en kompletterande bedömning. TTAP riktar sig till ungdomar över 12 år och vuxna.

Personen bedöms inom följande områden:

 • Arbetsfärdigheter – bedömning av färdigheter som behövs för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter.
 • Arbetsvanor – bedömning av arbetsrelaterade beteenden.
 • Självständighet – bedömning av självständighet i vardagslivet som t.ex ADL, förstå pengars värde, kunna följa ett schema osv.
 • Funktionell kommunikation – bedömning av kommunikationsfärdigheter som behövs på arbetet, i boendet och ute i samhället.
 • Socialt beteende – bedömning av de sociala färdigheter som behövs på arbetet, i boendet och ute i samhället.

Bedömningen görs i tre sammanhang:

 • En direkt observation då en testledare presenterar ett antal uppgifter för personen (Direct Observation scale).
 • En bedömning i hemmet då föräldrar eller boendepersonal intervjuas (Home scale).
 • En bedömning i skolan/på arbetet där personal från skolan/arbetet intervjuas (School/Work scale).

Testen utförs på beställning och efter överenskommelse.

 

Anhörigutbildning kring TEACCH-modellen

Under tre kvällar träffas vi för att tillsammans gå igenom och titta närmare på de olika delarna som ingår i TEACCH-modellen.

Träff 1: Historik. Vad är autism ? Vad innebär tydliggörande pedagogik?
Träff 2: Funktionsnedsättningen i förlängningen. Samarbete över gränser.
Träff 3: TEACCH:s vision: Att delta i samhället utifrån sina egna förutsättningar och på sina egna villkor – vad betyder det?

Under träffarna finns tid för egna frågeställningar och diskussioner.

 

Kortare inspirationsföreläsningar och diskussioner kring ett särskilt ämne

T.ex.:

 • Aspergers syndrom och högfungerande autism
 • Mål, mening och metod – Att arbeta med en metod
 • Demens och tydliggörande pedagogik
 • Att förstå och förebygga utmanande beteende
 • Att skapa en aktiv fritid
 • Att använda Sociala berättelser och seriesamtal